Stambeni kompleks Nahorevo

L O K A C I J A: Nahorevo, Sarajevo

K V A D R A T U R A: 3 x cca. 550 m2

G O D I N A: 2017

I N V E S T I T O R: DSMC d.o.o.

T I P: stambeni kompleks

Parcela stambenog kompleksa sačinjenog od tri luksuzne vile, spratne strukture SU+P+1 se nalazi u naselju Nahorevo, nedaleko od samog centra grada Sarajeva. Pozicionirana je na južno orjentisanoj padini, sa usmjerenim vizurama prema gradu, što je ujedno i njeno osnovno obilježje koje je uslovilo lociranje, orjentisanje i dispoziciju samih objekata. Saobraćaj unutar kompleksa je riješen pomoću interne saobraćajnice. Želja investitora je bila privući posebne klijente, te im ponuditi svjetlost, pogled, ali i intimu i mir. S tim u vezi se vodilo računa o nivelacijskim kotama, sklonjenosti od susjeda i organizaciji partera i vanjskog uređenja sve tri pojedinačne vile. Prilikom oblikovanja i definiranja materijalizacije,  posebna pažnja je posvećena volumenskim odnosima, klimatskim uslovima, kvalitativnim odlikama orjentacije i vizurama parcele. Glavni oblikovni akcenat na objektu je jednovodni krov sa završnom oblogom u vidu antracitnog falcanog ravnog lima, koji se spušta niz fasadu prvog sprata, naglašavajući time volumen, čineći pri tom kontrastni opozit transparentnom, razuđenom prizemlju. Prizemlje je koncipirano kao prožimanje zatvorenog i otvorenog prostora, ostvarujući na taj način kontinuiranu vezu objekta sa prirodom. Velikim ostakljenim plohama se postiže transparentnost i lakoća, u odnosu na naglašeni volumen prvog sprata. 

Powered by Struix